Hoe werkt 't

Aandacht voor jou in de context van je vraag. Dat is de kern van de coaching.

We starten bij elke werkvraag met een intake gesprek, maken kennis met elkaar en verkennen en verduidelijken de vraag die speelt. Dit eerste gesprek maakt helder of mijn begeleiding en coaching bijdraagt aan de oplossing. Zo ja, dan volgt een volgende afspraak of een coachplan, indien dat prettiger of wenselijk is.

Gaandeweg, gebruik makend van vragen en niet zozeer van methoden, worden onderliggende factoren, drijfveren en patronen zichtbaar. Zo ontstaat bewustwording van onderliggende patronen bij het probleem dat speelt en worden drijfveren, talenten en ambities zichtbaar.

Als je met plezier wilt werken is ook het activeren van je latente potentieel zeer helpend. Vaak is er moed voor nodig om dit te doen en gaat er een periode aan vooraf die ongemakkelijk of pijnlijk is en kan leiden tot verzuim. 


De inzet van creatieve middelen behoren tot de mogelijkheden om tot andere inzichten te komen. Creativiteit brengt een andere energie op gang. Energie die nodig is voor herstel, zoals bij re-integratie en verzuim of voor het durven zetten van daadwerkelijke nieuwe en spannende stappen in je loopbaan.


Ik sta je bij om dit het proces rondom je werkvraag in een realistisch en haalbaar tempo tot een goed resultaat te brengen.

Gaat het om (complex) verzuim? Dan vindt er naast de intake met de coachee, ook afstemming plaats met de leidinggevende en eventueel andere betrokken partijen. Ik zorg dan voor afstemming tussen betrokken partijen in het verduidelijken van verwachtingen en deze te vertalen in concrete stappen.


Zo ontstaat vanuit de verschillende invalshoeken een beeld van het probleem met als doel te komen tot een haalbaar plan met een realistisch re-integratie doel. Ook mogelijk niet werk gerelateerde factoren worden naar de juiste plek geadresseerd. 
Dit plan wordt op regelmatige basis gemonitord om de voortgang te bewaken en zo nodig bij te stellen. De coachee brengt de opgedane kennis vanuit de coaching in praktijk. Zo ontstaat gaandeweg inzicht in belemmerende factoren en hoe hier anders mee om te leren gaan.

Bij welke werkvragen wordt Arbeau ingeschakeld?

  • Duurzaam inzetbaar blijven
  • Langdurig verzuim
  • Re-integratie bij een ernstige ziekte zoals kanker
  • Begeleiding bij frequent verzuimen
  • Psychisch verzuim
  • Burn-out
  • Loopbaanproblematiek
  • Groeien in je werk
  • Medewerkers die niet meekomen met veranderingen